Momy Niger ft. Kb International |--|8211; Dubi Sanki
Momy Niger ft. Kb International |--|8211; Dubi Sanki