Adamu Hassan Nagudu
Daga Baya Nake
Adamu Hassan Nagudu  Daga Baya Nake